Säännöt

Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset – SÄÄNNÖT

11.12.2013

 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Näissä säännöissä yliopistolla tarkoitetaan Helsingin yliopistoa, ylioppilaskunnalla Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa, liitolla Perussuomalaiset Nuoret ry:tä ja puolueella Perussuomalaiset rp:tä.

2. TARKOITUS

Yhdistys on Helsingin yliopistossa ja ylioppilaskunnassa toimiva poliittinen opiskelijajärjestö.

Yhdistys uskoo kansallismielisyyteen ja kansallisvaltiokeskeisyyteen. Aatteemme pohjautuu suomalaiskansalliseen identiteettiin ja sen yhteiskunnalliseen vahvistamiseen. Yhdistys jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta perintöä.

Yhdistyksen päämääränä on

– vahvistaa opiskelijoiden kansanvaltaisia vaikutusmahdollisuuksia ylioppilaskunnassa;

– tukea opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa;

– perinteisiin suomalaisiin arvoihin sekä yksilön vapauteen ja vastuuseen perustuvan kansalaisten ihmisoikeudet turvaavan vauraan ja turvallisen yhteiskunnan rakentaminen yksityisen omistusoikeuden ja markkinatalouden, rehellisen yrittäjyyden ja työnteon kannustamisen sekä sosiaalisen vastuun ja ekologisesti kestävän kehityksen pohjalta Perussuomalaisten Nuorten periaateohjelman arvoja noudattaen.

3. TOIMINNNAN LAATU

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys

– kokoaa opiskelijoita toimimaan yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi,
– toimii jäsentensä ja kannattajiensa yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana,
– tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää valistustyötä sekä järjestää kursseja, kokouksia ja muita tarkoitusperiään edistäviä tilaisuuksia,
– osallistuu edustajistonvaaleihin asettamalla ehdokkaita,
– kantaa jäseniltään jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– harjoittaa julkaisu-, kustannus-, radio- ja televisiotoimintaa, myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä kuva- ja äänitallenteita,
– järjestää arpajaisia, varainkeräyksiä ja myyjäisiä, harjoittaa ravintola- ja kioskimyynti- sekä leiritoimintaa,
– myy jäsentarvikkeita kuten haalari- ja rintamerkkejä, lippuja, viirejä, , tarroja, huiveja, päähineitä, paitoja, puseroita sekä
– omistaa toimintaansa varten kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja
– harjoittaa muuta vastaavanlaista tavoitteidensa saavuttamiseksi tarpeellista toimintaa.

Taloudellista toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

4. JÄSENET

Yhdistyksen jäseninä voivat olla Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja päämäärä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset sekä ulkojäsenet ja kannattajajäsenet. Varsinaisia jäseniä ovat ne jäsenet, jotka ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä. Ulkojäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä muussa pääkaupunkisseudun korkeakoulussa läsnä olevan opiskelijan; muut jäsenet ovat kannattajajäseniä. Ulkojäseniä voi olla korkeinaan varsinaisten jäsenten verran.

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistys pitää jäsenistään luetteloa.

5. JÄSENMAKSU

Jokainen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa. Varsinaisille, ulko- ja kannattajajäsenille jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset.

6. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan sääntöjen määräämänä aikana eikä sen jälkeen kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kahden (2) kuukauden kuluessa.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tapahtuu.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus, varattuaan jäsenelle mahdollisuuden tulla kuuluksi, erottaa jäsen yhdistyksestä päätöksellä, jota on kannattanut enemmistö hallituksen jäsenistä, jos jäsen

– ei ole suorittanut jäsenmaksuaan määräaikana,

– ei ole toiminut näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla tai

– on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä taikka

– ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottaminen perustuu yhdistyksen vahingoittamiseen tai siihen, että jäsen ei ole toiminut näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan, jolloin jäsenyys jatkuu yhdistyksen kokouksen päätökseen asti. Jos yhdistyksen kokous, saatuaan tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä erottamispäätöksen, se astuu voimaan heti, muussa tapauksessa erottaminen raukeaa

7. YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on yhdistyksen hallituksella.

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN AIKA JA KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä milloin yhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa paitsi, jos ylimääräisen kokouksen tarkoituksena on muuttaa yhdistyksen sääntöjä, jolloin kokous on pidettävä kymmenen (10) viikon kuluessa.

Kokousten ajan ja paikan määrää hallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä varsinaisille jäsenille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta tai julkaisemalla kutsu Ylioppilaslehdessä tai muussa yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN OSANOTTAJAT

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-oikeuden lisäksi puheoikeus sekä yksi ääni per äänestys. Äänioikeutta ei voi siirtää valtakirjalla.

Edellisen hallituksen jäsenillä sekä muilla tili- ja vastuuvelvollisilla on läsnäolo- ja puheoikeus sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän toimikautensa toimintakertomusta tai tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä sellaiselta tilikaudelta, jolta he ovat vastuussa.

Yhdistyksen kokoukseen saavat läsnäolo- ja puheoikeuden myös liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, puolueen puheenjohtaja tai näistä jokaisen erikseen kirjallisesti valtuuttamat edustajat, siten että jokainen edellä mainituista voi nimetä yhden kokousedustajan.

Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. todetaan äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
4. käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
5. käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. vahvistetaan tilinpäätös, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
7. käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
8. käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
9. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joita ei tarvitse mainita kokouskutsussa

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. todetaan äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
4. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
5. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
8. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
9. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
10. käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
11. käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joita ei tarvitse mainita kokouskutsussa

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

11. HALLITUS

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, sekä vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä, jollei vuosikokous toisin päätä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos uutta hallitusta ei ole valittu ennen toimikauden päättymistä, jatkuu hallituksen toimikausi kunnes uusi hallitus on valittu.

Syyskokouksessa valittu hallitus voi pitää järjestäytymiskokouksensa ennen toimikautensa alkamista. Eroavan hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus tällaisessa järjestäytymiskokouksessa. Eroavan hallituksen puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin on pyydettäessä informoitava uutta hallitusta kaikista yhdistyksen asioista. Eroavan hallituksen ja sen toimihenkilöiden on pyytämättä toimitettava uudelle hallitukselle kaikki hallussaan olevat yhdistyksen asiakirjat ja omaisuus viimeistään toimikautensa päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi harkintansa mukaan ottaa yhdistyksen palvelukseen toimihenkilöitä.

Hallitus voi asettaa toimikuntia sekä valita keskuudestaan valiokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille sekä näiden sääntöjen mukaan läsnäolo- ja puheoikeutetuille eroavan tai uuden hallituksen jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Yhdistyksen puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa hallitus itse tai valtuutettunsa kautta.

12. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

13. TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

14. TILINTARKASTUS

Syyskokouksessa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja. Toiminnantarkastajaksi/tilintarkastajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä eikä muutakaan sellaista henkilöä, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluvia tehtäviä.

Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiasta on mainittu kokouskutsussa.

Päätökseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Näille säännöille ja niille tehtäviin muutoksiin on hankittava liiton hallituksen hyväksyntä. Sääntömuutoksesta ilmoitetaan ylioppilaskuntaan.

Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautuessa sen jäljellä olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.