Jyrkkä ei sharia-laille

Kimmo Sasin (kok.) näkemys siitä, että islamilaista sharia-lakia voitaisiin soveltaa Suomessa tyrmistyttää. Britanniassa ja useissa muissa Euroopan maissa toimii jo sharia-tuomioistuimia, jotka tekevät lainvoimaisia päätöksiä. Sasin ehdotus veisi Suomen samaan suuntaan.

Perussuomalaiset Nuoret vastustaa jyrkästi sharia-lain käyttöönottoa. Paheksumme erityisesti sitä, että aloitteentekijä on eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, jonka tulisi puolustaa kaikissa tilanteissa Suomen maallista lainsäädäntöä.

Sharia-lakia voisi Sasin mukaan soveltaa ainoastaan niiltä osin, kun se ei ole ristiriidassa Suomen lakien kanssa. Puhdasoppisen islamilaisen käsityksen mukaan sharia on ainoa legitiimi oikeuskäytäntö koko maailmassa ja se koskee yhtä lailla muslimeja ja ei-muslimeja.

Sharia on valtaosin ristiriidassa minkä tahansa Euroopan maan lainsäädännön kanssa, koska se on täysin länsimaalaisen oikeustajun ja liberaalin demokratian vastainen. Käytännössä sharia-lain käyttöönotto tarkoittaisi irtisanoutumista YK:n ja EU:n ihmisoikeussopimuksista.

Kuten myös Suomen perustuslain 6 § 2 momentti toteaa, ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Suomen valtiolla ei ole mitään syytä tukea rinnakkaista oikeusjärjestelmää, joka on ristiriidassa maahanmuuttajien aidon integraation eli suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisen kanssa. Vain yhteisillä pelisäännöillä voimme luoda yhtenäisen, turvallisen ja hyvinvoivan Suomen.