Opiskelijajärjestöt: Yksi unohtui – Opintotuki indeksiin 1.1.2012

Valtakunnalliset opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat opintotuen sitomista kansaneläkeindeksiin 1.1.2012 alkaen.

Tänään, 1.3.2011, perhe-etuudet sekä kuntoutus- ja sairauspäivärahat sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin Sata-komitean suositusten mukaisesti. Perusteena indeksiin sitomiselle on käytetty etuuksien ostovoiman turvaamista ja sillä on haluttu
kompensoida kulutusverojen korotus pienituloisille. Indeksisuoja on myös nähty oikeudenmukaisena, sillä kaikki muutkin etuudet seuraavat elinkustannuksien kehitystä.

Yksi kuitenkin unohtui! Opintotuki on 1.3.2011 alkaen ainoa vähimmäisetuus, jonka tasoa ei ole sidottu elinkustannusten kehitystä seuraavaan indeksiin. Etuuksien saajien kannalta on tärkeää, että tuet säilyttävät ostovoimansa. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijalla on käytettävissään keskimäärin 13 euroa päivässä asumiskustannuksien jälkeen. Inflaation ja kulutusverojen noustessa opiskelijoiden
ostovoima heikkenee jatkuvasti.

Pelkästään opintorahan ostovoima on heikentynyt 13 % vuodesta 1992, jolloin nykyinen opintotukijärjestelmä luotiin. Vuonna 2008 opintorahaa korotettiin 15 prosenttia ja tulorajoja 30 prosenttia.

”Päätös oli tervetullut ja oikeansuuntainen, mutta ilman indeksisuojaa korotus menettää arvonsa muutamassa vuodessa. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että opintotuki raha sidotaan indeksiin mahdollisimman pian muiden etuuksien tavoin,” muistuttaa Suomen ylioppilaskuntien liiton
puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi.

Mikäli opintotuen ostovoiman annetaan heiketä vuosi vuodelta, on opiskelijoiden pakko täydentää toimeentuloaan työssäkäynnillä opintojen kustannuksella. Pahimmillaan tästä seuraa opintoaikojen
venymistä ja työurien alun viivästymistä. Sitomalla opintotuki indeksiin varmistetaan opiskelijoille vakaa toimeentulo ja mahdollistetaan opintojen eteneminen.

”Opintotuen indeksiin sitominen olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista ja koulutuspoliittisesti järkevää! Kun opintorahan ostovoima on turvattu, on mahdollista pohtia opintotuen tulevaisuutta turvallisin
mielin”, toteaa SAKKI ry:n puheenjohtaja Susanna Haapalainen.

Indeksiin sitomisen kustannukseksi on arvioitu noin 60 miljoonaa euroa seuraavalla vaalikaudella, mutta enimmilläänkin vain talouskasvua vastaavan määrän verran. Ilman indeksisuojaa opintotuen ostovoima on arvioitu olevan vuoden 2008 korotusta edeltävällä tasolla jo alkavan
hallituskauden loppuun mennessä. Valtakunnallisten opiskelija- ja
nuorisojärjestöjen mielestä opintotuen indeksiin sitominen onkin toteutettava mahdollisimman pian seuraavan hallituskauden alkaessa.


Faktat opintotukijärjestelmästä ja opiskelijoiden toimeentulosta: Opintotukijärjestelmä koostuu opintorahasta (298 e / kk korkea-asteen opiskelijoilla, 246 e / kk toisen asteen opiskelijoilla), asumislisästä (26,90-201,60 e / kk) ja opintolainasta (300 e / kk). Saadakseen opintotukea tulee opiskelijan edetä opinnoissaan riittävästi. Korkeakouluopiskelijoiden on suoritettava 4.8 opintopistettä/opintotukikuukausi, mikä tarkoittaa n. 130 tuntia opiskelua. Alle 20-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella.

Opiskelijan toimeentulo muodostuvat opintotuen lisäksi työtuloista ja vanhemmilta tai läheisiltä saatavasta tuesta. Yksin asuvalla korkeakouluopiskelijalla nämä ovat yhteensä keskimäärin 771 euroa
kuukaudessa. Yksin asuvan opiskelijan, jotka ovat suurin ryhmä korkeakouluopiskelijoissa (42 %), asumismenot ovat 370 euroa kuukaudessa. (Opiskelijatutkimus 2010)

Yhteensä yli 80 000 korkeakouluopiskelijaa kokee, ettei heillä ole
riittävää rahoitusta opiskeluajalleen. (Opiskelijatutkimus 2010)

AKAVAn opiskelijavaltuuskunta AOVA
puheenjohtaja Ted Apter

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.
ordförande Alina Bölling

Keskustan Opiskelijaliitto ry
puheenjohtaja Markus Ylimaa

Liberaalit Opiskelijat LSK ry
puheenjohtaja Mats Biström

Perussuomalaiset nuoret ry
puheenjohtaja Simon Elo

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry
puheenjohtaja Sarita Niemi

STTK-Opiskelijat ry
puheenjohtaja Ilona Vihlman

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
puheenjohtaja Susanna Haapalainen

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
puheenjohtaja Helmi Selamo

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry
puheenjohtaja Aki Ruotsala

Suomen Lukiolaisten liitto
puheenjohtaja Valtteri Aine

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
puheenjohtaja Riina Kutvonen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi

Vasemmisto-opiskelijat Vasop ry
puheenjohtaja Katri Immonen

Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO ry
puheenjohtaja Paloma Hannonen ja puheenjohtaja Inka Venetvaara