PS-Nuoret valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Perussuomalaiset Nuoret valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen opetus- ja kulttuuriministeriön antamasta tukipäätöksestä.Järjestö vaatii OKM:tä myöntämään haettu tukisumma täysimääräisesti. Asianajajan laatimasta valituskirjelmästä käy ilmi, että OKM ei ole perustellut tekemäänsä tukipäätöstä lainkaan, vaikka hallintolaki 45 § näin edellyttää.

Näin tukipäätöksestä on mahdoton arvioida, minkä perusteella Perussuomalaisille Nuorille ei ole myönnetty haettua avustusta kokonaisuudessaan ja minkä perusteella muut nuorisojärjestöt saavat moninkertaisia avustussummia. Kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja päätösten tulee olla kontrolloitavissa ja arvioitavissa perusteluiden kautta. Perustelematon päätös ei mahdollista asian saattamista kunnolla edes tuomioistuimen arvioitavaksi, mikä loukkaa valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Nuorisolain 10 §:ssä säädetään niistä perusteista, joiden mukaan yleisavustuksia valtakunnallisille nuorisojärjestöille myönnetään. Perusteissa todetaan avustusta myönnettäessä otettavaksi huomioon lisäksi toiminnan ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve.  OKM on ilmaissut, ettei Perussuomalaiset Nuoret ole esittäneet perusteluja sille, että olisivat ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä. Kuitenkin opetusministeriö on itse tehnyt selvityksen Nuoret ja ääni, Nuoret eduskuntavaaleissa 2011, jossa todetaan muun muassa seuraaavaa:

”Kuten Sami Borg kirjoittaa artikkelissaan, Perussuomalaiset näyttävät nousseen myös nuorten keskuudessa suosituimmaksi puolueeksi — Vuoden 2011 vaaleissa Perussuomalaisten nuorisokannatus näyttää kuitenkin nousseen samassa suhteessa kuin puolueen koko kannatus, mikä nosti puolueen nuorisokannatuksen kärkipaikalle (19%) — esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi artikkelissaan Tuhannet rynnivät puolueisiin (23.4.) että muun muassa perussuomalaisten nuorisojärjestö sai riveihinsä yli 500 uutta jäsentä”.

Näin ollen OKM:llä oli tukipäätöstä tehdessään notorinen tieto siitä, että vaalimenestys heijastuu myös puolueen nuorisotyöhön. Ministeriö on vastoin nuorisolain 10§:n määräyksiä jättänyt huomioimatta Perussuomalaisten Nuorten toiminnan ajankohtaisen yhteiskunnallisen merkityksen ja avustuksen tarpeen.

On myös huolestuttavaa, että OKM viranomaisena näyttäisi pyrkivän puuttumaan Perussuomalaisten Nuorten poliittiseen toimintaan ilmaisemalla, mitä nuorisojärjestö saa tai ei saa tehdä saadakseen valtionapua toimintaansa. Tällainen menettely on erittäin tuomittavaa eikä se kuulu opetusministeriön tehtäviin ja toimivaltaan.

Perussuomalaiset Nuoret kiittääkin kansanedustaja Olli Immosta (ps) asiallisesta avauksesta koskien nuorisolakia ja siellä ilmenneistä tulkinnanvaraisuuksista. Poliittisille toimijoille ja järjestöille kuuluu mielipiteen- ja sananvapaus.