Kansallismielisyys luo vahvan kansallisvaltion

Perussuomalaiset Nuoret uskoo kansallismielisyyteen ja kansallisvaltiokeskeisyyteen. Aatteemme pohjautuu suomalaiskansalliseen identiteettiin ja sen yhteiskunnalliseen vahvistamiseen. Perussuomalaiset Nuoret jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta perintöä.

Kansainvälistyvässä maailmassa ainoa varmasti omaperäinen vahvuutemme on suomalaisuutemme,josta voimme maailmalle lahjoittaa. Suomalaiset ovat maailman parhaita suomalaisia. Terve ja myönteinen kansallinen itsetunto antaa suomalaisille vankan perustan kanssakäymiseen monimuotoisen maailman kanssa.

”Elävä kansallinen yhteistunto on ollut voimamme taistelujen melskeessä rintamilla ja rintamien takana. Se on edelleen luotettavin voimanlähteemme tulevaisuudessa.”Kyösti Kallio


Kyösti Kallio

Pidämme parhaana mahdollisena sivistyksellisenä lähtökohtana länsimaista kulttuuria, antiikin filosofian perintöä, kristillistä etiikkaa ja valistuksen tieteellishumanistista ajattelutapaa, joista suomalaiset ovat yhdessä luoneet omaleimaisen elämäntapamme perustan. Perinteinen vasemmisto kautta Euroopan on ottanut kiintotähdekseen monikulturismin, joka on kommunismin kaltainen utopistinen yhteiskunnallinen kokeilu. Maksumiehenä on eliitin sijaan tavallinen peruskansalainen.

Perussuomalaiset Nuoret pohjaa poliittisen ajattelunsa populistiseen yhteiskuntakäsitykseen. Käsite populismi tulee latinan sanasta populus, joka tarkoittaa kansaa. Populismin keskeinen ajatus on, että kansan tahtoa tulee noudattaa. Tästä johtuen populismin merkitys vaihtelee eri kulttuureissa. Se ei siis ole yleismaailmallinen aate, kuten kapitalismi tai sosialismi, vaan aina sidoksissa kulttuuriin ja kansanluonteeseen.

Populismi on poliittinen filosofia, joka vastustaa korruptiota ja liiallista byrokratiaa, suurpääoman mielivaltaa, ylisuuria yksiköitä, valtion ja järjestöjen mielivaltaa sekä moraalista rappiota. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa yksilönvapauksia, avointa päätöksentekoa, yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä, ihmislähtöistä valtiota ja perinteisiä arvoja.

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että populismin vastakohta on elitismi, joka ajaa eturyhmien valtaa ja tavoitteita. Katsomme, että toimivan politiikan elementit ovat tavallisten ihmisten elämässä ja perinteissä. Kansalle on avoimesti ja aidosti annettava mahdollisimman suuret vaikutusmahdollisuudet lisäämällä suoraa kansanvaltaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. Suomalaista politiikkaa on vaivannut yhteiskuntakehitystä näivettävä vaihtoehdottomuus. Konsensuskulttuuri ei toimi kansan, vaan eliitin parhaaksi.

Populistinen yhteiskuntakäsitys näkee Suomen kansan yhteisönä, jossa ihmisen henkinen kasvu on mahdollista riippumatta yksilön varallisuudesta tai muodollisesta asemasta. Talous on hyvä renki, mutta huono isäntä; materiaalinen hyvinvointi ei ole itsetarkoitus, vaan vain keino ihmisyyden ja inhimillisyyden vaalimiseen ja edistämiseen. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa vapaita markkinoita, jotka edistävät taloudellista ja henkistä hyvinvointia. Markkinoiden toimintakyvyn turvaaminen on peruskansalaisten ja pitkällä aikavälillä myös markkinoiden edun mukaista.

Perustamme politiikkamme ihmis- ja käytännönläheisyyteen. Kunnioitamme lähidemokratian periaatetta, eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita päätökset koskevat. Perussuomalaiset Nuoret ei hyväksy kehitystä, jossa harhaanjohdetun vasemmiston ja oikeiston yhteisesti ajama ylikansallisuusaate vie Suomen epädemokraattisiin päätöksentekojärjestelmiin, jotka loukkaavat maamme kansallista itsemääräämisoikeutta. Suomalaisten yhteisesti jakamat arvot ja perinteet turvaavat toimivan pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan.

Perussuomalaiset Nuoret haluaa jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva, turvallinen ja omanarvontuntoinen kansallisvaltio. Suomen, joka on ihmiselle hyvä.

 

Lue lisää: Hyvinvoiva perhe ja palkitseva työ