Yhteinen kieli ja kulttuuri luovat yhtenäisen kansan

Perussuomalaiset Nuoret pitää suomen kieltä suomalaisuuden kantavana voimana ja kannattaa sen itsenäisen kehittämisen turvaamista. Kielipolitiikassa on otettava huomioon, että suomi voi olla elävänä yhteiskunnallisena kielenä ainoastaan itsenäisessä Suomessa. Perussuomalaiset Nuoret tahtoo suomen kielen valtionhallinnon ainoaksi viralliseksi kieleksi.

Kansallisille vähemmistökielille, kuten ruotsille, pohjois-, inarin- ja koltansaamelle sekä karjalan kielelle ja viittomakielelle kannatamme perustuslaissa turvattua vähemmistökielen asemaa. Historiallisilla kansallisilla kielivähemmistöillä on oikeus vaikuttaa kulttuureitaan koskeviin asioihin. Valtion kielipolitiikka ei saa olla enemmistölle kohtuuton, eikä se saa asettaa kansalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan. Viranomaisten kielivaatimusten on perustuttava todelliseen paikalliseen palvelupohjaiseen tarpeeseen.

Kasvaville sukupolville on annettava mahdollisuus hankkia kansakunnallemme laaja globaalissa maailmassa käyttökelpoisiin kieliin perustuva kielipääoma. Laajalla kansallisella kielipääomalla saamme hyödyllisiä vaikutteita muualtakin maailmasta ja viemme omaamme maailmalle täydentämään muita kulttuureita. Hyvä kansallinen kielipääoma antaa vientiteollisuudelle hyvät menestymismahdollisuudet ja parantaa Suomen toimintakykyä maailmanlaajuisesti.

Näemme hyvänä tavoitteena sen, että jokainen Suomen kansalainen pystyy toimimaan kahdella vieraalla kielellä äidinkielensä ohella. Kieltenopetusta on kehitettävä valinnaisuuden suuntaan, eikä pakollisilla kieliopinnoilla saa heikentää opiskelijoiden oppimismotivaatiota. Perussuomalaisten Nuorten mielestä suomenkieliset tarvitsevat kieliturvansa, etujensa ja oikeuksiensa ajamiseen poliittiset rajat ylittävän yhteistyöelimen, kuten on ruotsinkielisillä ja saamelaisilla.

Suomalaisuus on itsessään rikkaus maailman muiden kulttuurien joukossa, ja sen esille tuominen sekä maailmalle vieminen ovat kannatettavia asioita. Perussuomalaisten Nuorten mielestä suomalaiseen kulttuuriin kuuluu tapojen ja arvojen sekä kaiken ihmisen elämässä iloa ja merkitystä antavien asioiden kokonaisuus. Esimerkiksi taiteet, arkkitehtuuri, urheilu, kirjallisuus, ruoka- ja juomakulttuuri, huumori, pelit ja leikit ovat omaleimaisen kansallisen kulttuurin toteutumispiirejä, eikä mitään osa-aluetta saa väheksyä toisten kustannuksella.

Kotimaisen kulttuurin, kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin painoarvon on kouluopetuksessa oltava keskeinen. Kotimaiselle urheilukulttuurille on taattava menestymisen mahdollisuus ja annettava terveen ja yhteenkuuluvuutta vahvistavan kansallistunteen ilmentyä sen rinnalla. Saavutukset esimerkiksi tieteen ja urheilun alalla ovat terveellä tavalla kansallistunnetta ilmaisevia ilmiöitä. Kun suomalaista Nobel-voittajaa tervehditään toritapahtumissa, kuten urheilulajin maailmanmestareita tai euroviisuvoittajaa, on kulttuuripolitiikka onnistunutta.

”Rakkaus perinteisiin ei ole koskaan heikentänyt kansakuntaa, vaan vahvistanut sitä hädän hetkellä”

 

Winston Churchill

Kulttuurissa arvostamme kansallista edistysaatetta, jossa kulttuurimme ja sen ilmenemismuodot kehittyvät osana yhteistä ihmiskuntaa ja kulttuurien vuorovaikutuksessa, mutta omalta kansalliselta pohjalta unohtamatta omia juuria. Suomalaisen kulttuurin juuret ovat syvällä kalevalaisuudessa, kristillisyydessä ja länsimaisessa valistuksessa. Suomalaisuutta tuetaan panostamalla suomalaisiin tieteilijöihin, taiteilijoihin ja urheilijoihin. Kulttuurielämän valtiollisessa tukemisessa tulee käyttää tervettä harkintaa. Yksityiselle kulttuurirahoitukselle ja mesenaattiuden lisääntymiselle pitää antaa riittävää tilaa.

Suomalaisella kulttuuripolitiikalla on ulottuvuus myös maamme rajojen ulkopuolella. Suomen on varmistettava sukulaiskansojemme kulttuurien säilyminen pitämällä ulkopolitiikassaan huolta esillä. Perussuomalaiset Nuoret arvostaa vahvoja yhteyksiä suomensukuisiin kansoihin. Ulkosuomalaisten kiintymystä Suomeen täytyy pitää mahdollisuuksien mukaan yllä maailmanlaajuisessa mediassa ja tukemalla edustustojen sekä kunniakonsulien kulttuuritoimintaa vastuualueillaan.

Lue lisää: Rakennetaan Suomesta oikeusvaltio