Laadukkaan maahanmuuton puolesta

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa periaatetta ”maassa maan tavalla”. Maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on oltava kansallinen etu ja keinona tulijoiden kokonaisvaltainen sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan, jolloin maahanmuuttaja kokee identiteetiltään olevansa ensisijaisesti suomalainen. Sopeutumisen päävastuun tulee olla maahantulijalla, sillä hän vaihtaa kotimaansa uuteen maahan siksi, että hän uskoo kohdemaan olevan parempi paikka asua ja elää.

Uskomme, että kokonaisvaltaisesti sopeutunut maahanmuuttaja tuntee kuuluvansa muuhun väestöön ja kiinnittyy siten suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien kokonaisvaltainen sopeutuminen turvaa kansallisen yhtenäisyyden ja ne suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tekijät, joita myös useimmat maahanmuuttajat arvostavat. Perussuomalaiset Nuoret kokee, että jos suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksytään muista kulttuureista tulevia kilpailevia arvojärjestelmiä ja käyttäytymismalleja, kuten vakavaa sukupuolten välisen tasa-arvon kyseenalaistamista, seurauksena on tarpeettomia ristiriitoja eri väestöryhmien välillä ja yhteisöllisyyden perusta murentuu. Kaikkien
tulijoiden on opittava valtakulttuurin kieli ja sopeuduttava paikallisiin tapoihin sekä arvoihin. Suomen kansalaisuuden myöntämisen tulee olla tunnustus onnistuneesta sopeutumisesta.

Perussuomalaiset Nuoret haluaa ylläpitää ja edistää länsimaista kulttuuriperintöä, arvoja ja oikeusperiaatteita. Näistä lähtökohdista puolustamme länsimaista oikeusvaltiota, johon kuuluu laaja sanan- ja mielipiteenvapaus. Suomen tulee vaalia kansallista yhtenäisyyttä monikulttuurisen valtioideologian sijaan. Julkinen valta turvaa kaikille yhtäläisen vapauden ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhdy vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai ”positiiviseen syrjintään” perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa työhönotossa. Suomen tulee maahanmuuttopolitiikassaan korostaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa noudatetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei lopputuloksen tasa-arvoa.

”Kansa, joka ei pysty valvomaan rajojaan, ei ole kansa lainkaan”

Ronald Reagan

Suomalaisten on uskallettava arvostaa omaa kulttuuriaan sekä vaadittava sen ja maamme lakien kunnioittamista myös maahan tulevilta. Länsimainen yhteiskunta on sopimusyhteiskunta, joka on olemassa vain niin kauan kuin merkittävä enemmistö sen jäsenistä allekirjoittaa sopimuksen ja noudattaa sitä. Mikäli länsimaissa asuvat ihmiset eivät halua olla länsimaalaisia, vaan jotakin muuta, eivät länsimaalaiset arvot säily elinvoimaisina.

Huono maahanmuutto ei ole luonnonvoima, vaan poliittinen valinta, joten ”tiukan” ja ”löysän” maahanmuuttopolitiikan vastakkainasettelu vääristää keskustelua. Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kielteiset. Suomella ei ole varaa eikä velvollisuutta toimia maailmanlaajuisena sosiaalivirastona.

Jokaisen kansallisvaltion on saatava täysimääräisesti päättää maahanmuuttopolitiikastaan. Suomen on oltava avoin maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraalit tai myönteiset. Maahanmuutossa tulee korostaa todellista työperustaista siirtolaisuutta ja pitkälti omavaraisuutta, mikä näkyy myös maahantulo, oleskelu- ja kansalaisuusehdoissa. Käytössä on oltava kansalaisuus- ja kielitestit sekä pisteytysjärjestelmä. Kiintiöpakolaisten kohdalla tulee suosia ryhmiä, jotka kokemusperäisesti sopeutuvat muita paremmin. Laaja ihmismassojen siirtely maasta toiseen on moraalisesti kestämätöntä ja tuomittu epäonnistumaan. Pakolaisia on ensisijaisesti autettava konfliktialueen lähimaissa.

Perussuomalaiset Nuoret ei ole maahanmuuttoa vastaan, vaan laadukkaan maahanmuuton puolesta. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että harjoitettu maahanmuuttopolitiikka vahvistaa yhteiskuntaa. Tiedämme, että oikein hoidetulla ja hallitulla maahanmuuttopolitiikalla voimme välttää muiden Euroopan maiden tekemät virheet. Hyvällä maahanmuuttopolitiikalla on Suomelle positiiviset vaikutukset sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lue lisää: Puhdas luonto, maaseutu ja ravinto