Puhdas luonto, maaseutu ja ravinto

Arvostamme Suomen kaunista ja puhdasta luontoa ja Perussuomalaiset Nuoret toimii säilyttääkseen sen myös jälkipolville. Puhdas luonto ja hyvinvoiva maaseutu ovat ideologiaan katsomatta kaikkien suomalaisten etu. Metsästys, kalastus ja vapaa luonnossa liikkuminen ovat tärkeitä suomalaiselle elämäntavalle. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen suomalainen jokamiehenoikeus on turvattava. Kansallinen etumme vaatii Itämeren tilasta huolehtimista yhteistyössä muiden valtioiden kanssa, mutta ammattikalastuksen edellytykset tulee turvata.

”Metsä on suomalaisen kirkko.”

 

Suomalainen sananlasku

Metsä on osa suomalaisuutta, ominaista maamme luonnolle ja taloudellisesti tärkeä resurssi. Perussuomalaiset Nuoret haluaa edistää jatkuvan kasvatuksen metsänhoitomenetelmää, jossa toimet kohdistetaan vain metsänhoidon kannalta edullisimpiin puiden ikäluokkiin. Katsomme, että valtion ei pidä erityisesti suosia avohakkuita, joista aiheutuu haittaa ympäristölle ja metsien muulle käytölle. Metsien käyttöä ei pidä ohjata taloudellisesti, sillä se loukkaa maanomistajan perustuslaissa turvattua omistusoikeutta. Metsänhoitotoimien sääntely on rajattava ympäristövaikutuksiin.

Suomen ei pidä hyväksyä ympäristölainsäädäntöä, rajoituksia tai muita vastaavia toimia, jotka vaikuttavat heikentävästi suomalaiseen työllisyyteen. Ympäristölainsäädännössä ja toimissa tulee keskittyä asioihin, jotka ovat tärkeitä riippumatta siitä, katsotaanko ihmisen toimilla olevan vaikutuksia ilmastoon, kuten esimerkiksi öljyriippuvuudesta irtautuminen kotimaisten energialähteiden avulla. Nokihiukkasten ja muihin ilmastoon vaikuttavien päästöjen vähentämiseen täytyy kiinnittää huomiota ilmanlaadun parantamiseksi.

Maaseudun tuotantotoiminta, kuten kaivokset ja turvetuotanto, voivat aiheuttaa paikallisia ympäristöhaittoja. Ympäristölupamenettely voi kuitenkin olla tarpeettoman monimutkaista ja viranomaiskeskeistä – mahdolliset haitankärsijät voivat jäädä ilman korvauksia. Sikäli kuin ympäristövaikutukset eivät koske luonnonsuojelukohteita, haitallisuuden arvioimisesta ja korvauksista pitäisi voida päättää aiheuttajan ja haitankärsijän keskinäisessä menettelyssä. Ymmärrämme, että maataloutemme tarvitsee tukea Suomen ainutlaatuisten viljelyolosuhteiden takia. Ylikansalliset maataloustuet rahoitetaan verovaroistamme, ja niiden kierrättäminen ylikansallisen elimen kautta on valtava poliittinen riski, josta tulee pyrkiä eroon palauttamalla kaikki maatalouspoliittiset päätökset kansalliselle tasolle.

Maatalouselinkeinon itsenäisyyttä tulee kehittää. Alkutuottajan osuus elintarvikkeiden hinnasta tulee turvata vähentämällä ja valvomalla välikäsiä. Maatalouden tukien tulee mahdollistaa monimuotoinen ja hajautettu maatalous. Tuotannon keskittäminen lisää tehokkuutta, mutta aiheuttaa myös maatalouden haittojen pistemäisen keskittymisen sivullisille. Elinvoimaisen maaseudun nimissä tukirajojen tulee mahdollistaa kaikenkokoiset tilat kaikissa osissa maatamme.

Maataloustuotteet tulee voida jalostaa suoraan tilalla. Olosuhteisiin sovitettu valvonta tukee pientuottajien ja lähiruuan tuotantoja markkinointimahdollisuuksia. Julkisissa hankinnoissa on suosittava paikallisesti saatavia elintarvikkeita. Paras tae ruuan puhtaudelle ja turvallisuudelle on mainettaan ylläpitävä toimija.

Perussuomalaiset Nuoret tunnustaa, että tuotantoeläimet eivät ole teollisia yksiköitä. Myös tuotantoeläimillä on tarpeita ja käyttäytymismuotoja, kuten niiden villeillä kantamuodoillakin. Tuotantoeläinten kohdalla tulisi pyrkiä olosuhteisiin ja toimintatapoihin, joissa eläimet voivat toteuttaa lajilleen tyypillistä olemista ja käyttäytymistä kuitenkaan elinkeinoja vaarantamatta.

Perussuomalaiset Nuoret tuomitsee rituaaliteurastukset, sillä millekään uskonnolliselle ryhmälle ei tule antaa oikeutta tuottaa eläimille tarpeetonta kipua tai tuskaa. Näin ollen rituaaliteurastetun lihan valmistus ja maahantuonti tulee kriminalisoida. Kärsimystä aiheuttavien eläinkokeiden käyttämistä tulee välttää.