Rakennetaan Suomesta oikeusvaltio

Perussuomalaiset Nuoret haluaa pitää kiinni länsimaisesta oikeusfilosofiasta ja erityisesti pohjoismaisesta oikeuskäytännöstä. Jokaisen on voitava luottaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään, sillä se on koko yhteiskuntajärjestyksen perusta ja kaikkia maassa oleskelevia yhdentävä voima. Perussuomalaiset Nuoret vastustaa islamilaisen sharialain tai muun yksilönvapauksia polkevan ideologian ulottamista lainsäädäntöön.

Lainsäätämisen täytyy perustua todelliseen tarpeeseen eli epäkohtaan, joka halutaan korjata. Lakeja ei tule säätää yksittäistapausten perusteella. Lakitekstin pitää olla selkeä, ja ympäripyöreyttä on vältettävä. Lainsäätäminen on pidettävä Suomen omissa käsissä, eikä kaikkia ylikansallisia lainsäädäntövaatimuksia pidä sokeasti hyväksyä. Lakeja säädettäessä pitää tehdä selväksi se, mihin asiaan halutaan puuttua. Suomalaisen työntekijän ja yrittäjyyden asemaa on puolustettava puuttumalla harmaaseen talouteen ja sen syihin. Henkilökohtaisen konkurssin on oltava mahdollinen.

”Ei oikeus saa yösijaa, mutta vääryys istuu peräpenkillä”

 

Suomalainen sananlasku

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, jossa jokainen lähtee samalta viivalta. Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Enemmistöä syrjiviä ja vähemmistöjä suosivia käytäntöjä ei pidä sallia. Erilainen kulttuuritausta ei saa olla syy olla noudattamatta Suomen lakia. Lakeja ei myöskään pidä muuttaa sen vuoksi, että joidenkin kulttuurien edustajien on vaikeaa noudattaa lakia, vaan periaatteena pitää olla ”maassa maan tavalla, Suomessa Suomen lakeja noudattaen”.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa laajaa sananvapautta sekä hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteita. Kaikista yhteiskunnallisista aiheista on voitava käydä keskustelua ilman syytteiden pelkoa. Sanomme jyrkästi ei ”ajatusrikoksille” ja mielipidevainoille. Uskonnonvapauden ja uskonnollisten yhteisöjen autonomian turvaamiseksi valtion on oltava erillään kirkosta. Perustuslain tulkinnan on oltava poliittisesti sitoutumattomalla ja riippumattomalla perustuslakituomioistuimella.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä rikollinen ei hyvinvointivaltiossa ole yhteiskunnan uhri. Rangaistusseuraamuksien on vastattava kansalaisten yleistä oikeustajua, millä ehkäistään ihmisten turvautumista mielivaltaiseen oman käden oikeuteen. Erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa vähimmäisrangaistuksien täytyy olla riittävän kovia.

Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenille ja ammattimaisille elämäntaparikollisille on voitava langettaa kovia rangaistuksia, jossa sakkojen muuntorangaistus on tarpeen. ”Ensikertalaisuuden” määritelmän on oltava tuntuvasti pidempi kuin kolme vuotta, ja vakavissa rikoksissa ensikertalaisutta ei pidä huomioida tuomiota lieventävänä seikkana lainkaan. Erittäin vakavissa rikoksissa henkilöä on voitava pitää vankeudessa toistaiseksi, jos tuomioistuin katsoo sille olevan perusteita ja rangaistuksena on elinkautinen vankeus. Katsomme tämän mahdollistavan todellisen elinkautisen. Vankeusrangaistuksiin tuomitut ulkomaalaiset on karkotettava.

Vankilat eivät saa olla hotelleja, ja vankien on itse kykyjensä mukaan osallistuttava työnteolla vankeinhoidon kustannuksiin. Jokaisen vangin rangaistusajan suunnitelmaan on paneuduttava. Ulkomaalaisten vankien siirto kotimaidensa vankiloihin on oltava ensisijainen käytäntö. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä on korostettava, kun rikoksen uusintariski on suuri, ja esimerkiksi seksuaalirikollisille on tarjottava mahdollisuus vapaaehtoiseen kemialliseen kastraatioon.

Tuomioistuinprosessien liian pitkiin käsittelyaikoihin on puututtava oikeuslaitoksen tehokkaalla toiminnalla, riittävillä esitutkintaresursseilla ja riittävällä määrällä syyttäjiä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota talousrikosten estämiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden esitutkinnan ja oikeusprosessin tehokkuuteen. Resurssien on riitettävä myös pienten rikosten selvittämiseen. Alioikeuksien lautamiesjärjestelmä on säilytettävä. Oikeuden saaminen ja rikoksen sovittaminen eivät saa olla riippuvaisia ihmisen taloudellisesta tilanteesta.

Lue lisää: Laadukkaan maahanmuuton puolesta