Elinvoima ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukijalka on elinvoimainen teollisuus. Suomi ei pysty kilpailemaan halvalla työvoimalla tai raaka-aineilla, vaan ainoastaan kohtuuhintaisella energialla. Suomen on turvattava teollisuudelle kilpailukykyinen energiaverotus. Tarvittavien energiahankkeiden riskejä ei saa merkittävästi siirtää veronmaksajille. Suomen tulee tavoitella vahvaa energiantuotannon omavaraisuutta monipuolisilla tuotantomuodoilla.

Ydinvoima on toistaiseksi paras saatavilla oleva tapa tuottaa maksimaalinen määrä energiaa mahdollisimman pienillä ympäristökustannuksilla. Suomi kykenee käsittelemään ydinjätteensä vastuullisesti, kun standardeista pidetään kiinni.

Uusiutuvalla ja hajautetulla energiantuotannolla on potentiaalia olla vientiteollisuuden uusi tukijalka. Aurinko, bio- ja tuulienergian sekä pienvesivoiman tuottamista ja varastointia on hyväksyttävää edistää kertaluonteisella investointituella sekä nostamalla tuoteja teknologiapanoksia.

Kansainvälisten konfliktien ja muiden vaikeasti ennakoitavien suhdanteiden vuoksi öljyriippuvuudesta irtautuminen on Perussuomalaisille Nuorille tärkeä tavoite, jolla voidaan myös parantaa vaihtotasetta. Osa mahdollisista tuista on korvamerkittävä öljyriippuvuudesta irtautumista edesauttavan tekniikan ja infrastruktuurin luomiseen. Näin tuet myös maksavat itsensä pitkällä aikavälillä takaisin.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa hajautettujen energiaratkaisujen käyttöä. Toimenpiteellä luodaan kotimarkkinavetoisia työpaikkoja ja edistetään maailmanlaajuisille markkinoille tähtäävän teollisuuden kehittymistä. Kotimainen hajautettu energiatuotanto on ekoteko ja parantaa samalla Suomen huoltovarmuutta.

Hajautettu tuotanto hajauttaa myös työpaikat ja liikevoitot alueellisesti tasaisesti ja parantaa työttömyydestä kärsivien alueiden tilannetta. Maatilatasolle vietynä pienimuotoinen sähköntuotanto edistää myös maaseudun elinvoimaisuutta. Samalla hukkalämpö voidaan joustavasti hyödyntää maatilojen tai kylien lämmityksessä ja bioenergian jäänneliete tai tuhka kierrättää suoraan lannoitteiksi. Näemme jätteet arvokkaaksi energiaresurssiksi, jonka hyödyntämisessä tulisi käyttää parhaita mahdollisia tekniikoita.

”Talous voi toimia vain yhdessä tehokkuuden kanssa”

 

Benjamin Disraeli

Hajautetun tuotannon kytkeminen verkkoon vakaan perusvoiman rinnalle vaatii uudenaikaisen sähköverkon. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa tietoja automaatioteknisiä ratkaisuita sähkövoimatekniikkaan yhdistävää älykästä sähköverkkoa, joka mahdollistaa pienten voimalaitosten toimimisen kulutushuippuja tasoittavana tekijänä ja samalla edistää hajaasutusalueiden huoltovarmuutta myrskytuhojen ja vastaavien tilanteiden aikana. Katsomme, että Suomella on edellytykset olla kehityksen kärjessä älykkäiden sähköverkkojen myynnissä ja kansainvälisessä hyödyntämisessä. Yksityinen kehitysapu tulee suunnata suomalaisen energia- ja ympäristötekniikan edistämiseen kohdemaissa.

Energia-alan kilpailun täytyy olla riittävän vapaata, jotta se synnyttää innovaatioita. Hajautettu tuotanto edistää sähkökartellien murtamista. Kannatamme sähkön verkosta ostamisen lisäksi myymisen mahdollistavien kaksisuuntaisten sähkömittarien yleistymistä, jolloin jokainen yksikkö kotitaloudesta alkaen saa verkkoon syöttämästään sähköstä vähintään markkinahinnan. Perussuomalaisten Nuorten mielestä tärkeintä on varmistaa, että sähkömarkkinoilla sekä pieniä että suuria tuottajia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Lue lisää: Kansallismielisyys luo vahvan kansallisvaltion