attachment-image

Julkilausuma-aloitteet järjestön kokoukselle

Perussuomalaiset Nuoret arvostaa suoraa demokratiaa ja tahtoo antaa jäsenistölleen mahdollisimman laajat vaikutusmahdollisuudet politiikassa sekä järjestön sisällä että sen ulkopuolella. Järjestöllä on siksi käytössään suorien jäsenaloitteiden väylä, jonka avulla kuka vain jäsen voi jättää yhdistyksen kokoukselle joko toimenpide- tai julkilausuma-aloitteen äänestettäväksi.  Yhdistyksen kokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella julkilausuma vakiintuu järjestön kannaksi, mikäli se hyväksytään kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

20.5.2017 Lappeenrannassa järjestettävälle ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle on jätetty viisi julkilausuma-aloitetta. Lisäksi toimenpidealoitteita on tehty kaksi. Jäsenaloitteista äänestetään lauantain kokouksessa.

Valtion ja kuntien tilaisuudet päihteettömiksi
Julkilausuma-aloite

Perussuomalaiset Nuoret ry:n toimintaetiikkaan kuuluu, että järjestön rahoilla ei hankita alkoholia. Syynä tähän on se, että toiminnassa on mukana alaikäisiä sekä se, että järjestön toimintaa rahoitetaan suurelta osin veronmaksajien maksamalla tuella. Tämä järjestöraittius on osoittautunut kestäväksi ja toimivaksi ratkaisuksi, joka käy esimerkiksi muillekin tahoille.

Perussuomalaiset Nuoret ry. vaatii, että myös valtion ja kuntien järjestämissä tapahtumissa otetaan sama käytäntö. On epäeettistä, että veronmaksajien kustantamissa valtion ja kuntien tilaisuuksissa tarjotaan ilmaista alkoholia valikoituneelle ja varsin usein hyvätuloiselle osanottajajoukolle. Verorahoitteista alkoholitarjoilua on vaikea hyväksyä kun samaan aikaan kansalaisten palveluja leikataan.

Alkoholitarjoilu voidaan järjestää valtion ja kuntien tilaisuuksissa omakustanteisesti siten, että ne, jotka alkoholia haluavat käyttää, saisivat tilaisuuksissa mahdollisuuden ostaa sitä itse. Näin säästetään verovaroja ja saadaan jopa lisätuloja.


Turvapaikanhakijat jalkapantoihin
Julkilausuma-aloite

Perussuomalaiset Nuoret ry. esittää, että jokaiselle Suomeen saapuvalle turvapaikanhakijalle laitetaan jalkapanta heidän hakemusten käsittelyn ajaksi ja kielteisen päätöksen saaneille maasta poistoon asti. Toiminnalla voidaan vähentää laittomasti maassa olevien määrää sekä vähentää terrorismin uhkaa. On tärkeää, että jokainen maahan tuleva on jollain tasolla viranomaiskontrollissa.

Tukholman terrori-isku oltaisiin voitu estää tällä toiminnalla ja siihen ovat myös useat ruotsalaiset havahtuneet. Jalkapannoittaminen on laitettava välittömästi toimeenpanoon, jotta Suomen terrori-isku on vältettävissä. Vahvalla seurannalla voidaan karkottaa perusteetta maahan tulleet mahdollisimman nopeasti ja siten sillä voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaisuuksia.


Vaalikelpoisuus pois ulkomaan kansalaisilta
Julkilausuma-aloite

Kunnanvaltuustoilla on merkittävää valtaa isänmaamme tulevaisuudesta päättämiseen. Tätä valtaa käyttämässä pitää olla henkilöitä, joilla on yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja lojaliteetti Suomen valtiolle.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että kuntavaalien vaalikelpoisuus rajataan vain Suomen kansalaisille. Järjestö vaatii myös, että suunnitteilla olevissa maakuntavaaleissa olisi alusta alkaen sama vaatimus vaalikelpoisuudelle kuin eduskuntavaaleissa: Suomen kansalaisuus.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä päätöksenteko maan ja myös sen osien asioista kuuluu sellaisille miehille ja naisille, jotka ovat sitoutuneet maahan. Tälle sitoutumiselle on jo virallinen osoitus, Suomen kansalaisuus. Sen merkitystä tulisi korostaa. Ulkomaalaisten, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta, ei pidä antaa päättää Suomen asioista.

Saamelaisille oma edustaja Suomen eduskuntaan
Julkilausuma-aloite

Perussuomalaiset vaatii saamelaisten kansanvallan parantamista. Järjestö esittää, että eduskuntaan kiintiöidään yksi paikka saamelaisia varten Ahvenanmaan maakunnan tapaan. Toimella saamelaiset saisivat selkeästi oman kansansa äänen näkyviin Suomen eduskunnassa, koska Suomen asukkaina ja kansalaisina heitä koskevia päätöksiä tehdään kaikkien muiden Suomen kansalaisten tavoin eduskunnassa.

Äänioikeus saamelaisedustajan vaaliin olisi kaikilla saamelaiskäräjien äänioikeutetuilla. Kaksinkertaisen äänioikeuden välttämiseksi eduskuntavaaleissa saamelaiskäräjien vaalien äänioikeutettujen tulisi tehdä erillinen ilmoitus maistraatille käyttävänsä äänioikeuttaan saamelaisedustajan vaaleissa. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, äänioikeutta käytetään asuinpaikan mukaisesti. Saamelaisedustajan vaalien ehdokaskelpoisuus kuuluu kaikille saamelaiskäräjien vaalien ehdokaskelpoisille.

Perustuslakiin vaatimus eduskunnan puhemiesten ja valtioneuvoston jäsenten syntyperäisestä suomalaisuudesta
Julkilausuma-aloite

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että eduskunnan puhemiehiksi ja valtioneuvoston jäseniksi voidaan valita vain ja ainoastaan syntyperäinen Suomen kansalainen samaan tapaan, kuin tasavallan presidentti. Tämä on saatava perustuslakiin. Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Suomen tasavallan korkeimmissa asemissa toimivien ihmisten tulee olla suomalaisia. Järjestö haluaa ehkäistä yltiömonikulturisoitumisen ongelmia ylimmästä päätöksenteosta.