attachment-image

Kevätkokouksen 2018 julkilausumat

Perussuomalaiset Nuoret on yhdistyksen kevätkokouksessa 14.4.2018 hyväksynyt yhdistyksen kannaksi kaksi suorina jäsenaloitteina saapuneista neljästä julkilausumasta. Jäsenistö on hyväksynyt seuraavan julkilausuman:

SUOMEN EROTTAVA EUROOPAN NEUVOSTOSTA

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomi eroaa Euroopan neuvostosta. Euroopan neuvosto on 47:n jäsenmaan muodostama ihmisoikeus- ja yhteistyöjärjestö, johon kuuluu suurin osa Euroopan maista sekä muun muassa Turkki. Järjestö on enimmäkseen edistyksellisinä itseään pitävien keskinäinen puuhailukerho, joka ei palvele Suomen kansallista etua. Se ei tuo lisäarvoa Suomen oikeuslaitokseen tai hallintokäytäntöön eikä Suomen kansallisten intressien ajamiseen ulkomailla.

Euroopan neuvoston keskeisenä saavutuksena voidaan pitää Euroopan ihmisoikeussopimusta ja sitä valvomaan perustettua Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta (EIT). Perussuomalaiset Nuoret vastustaa Suomen kansallisen päätäntävallan luovuttamista ulkomaille ja pitää sitä erityisen ongelmallisena oikeuslaitoksen tapauksessa. Suomen tulisi erota EIT:n piiristä. EIT voi määrätä Suomen maksamaan korvauksia vääränä pitämistään Korkeimman oikeuden päätöksistä. Tätä ennakoiden Korkein oikeus perustelee päätöksiään EIT:n ratkaisuilla.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on ylikansallista tuomiovaltaa, mitä Perussuomalaiset Nuoret pitää epätoivottavana. On suomalaisen oikeuslaitoksen tehtävä päättää Suomessa annettavista tuomioista ja tämä on tehtävä suomalaisten tapojen mukaisesti.

 

Etninen profilointi sallittava

Nykymuodossaan ulkomaalaislaki säätää ulkomaalaisvalvontaa siten, että ”[v]alvontatoimenpide ei saa perustua pelkästään tai ratkaisevassa määrin henkilön todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään”. Perussuomalaiset Nuoret katsoo lain vaikeuttavan viranomaisten suorittamaa ulkomaalaisvalvontaa kohtuuttomasti ja haittaavan tosiasiallisia julkista vallankäyttöä. Profiloinnissa tarkasteltavia ominaispiirteitä ei tulisi rajata. Nykyisen kirjauksen säätäneet poliitikot ovat vain vaikeuttaneet poliisin toimintaa tehtävien toteuttamiseksi. Ulkomaalaisvalvonta ilman tosiasiallista etnistä profilointia rampauttaa valvonnan toteutumisen.

Lisätietoja:

Samuli Voutila
puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret
0400 988 960
samuli.voutila@ps-nuoret.fi