attachment-image

PS-Nuorten kevätkokouksen 2019 julkilausumat

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteen yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn, ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä.

Perussuomalaiset Nuoret on kevätkokouksessa 27.4.2019 hyväksynyt järjestön kannaksi seitsemän suorina jäsenaloitteina saapuneista yhdeksästä julkilausumasta. Jäsenistö on hyväksynyt seuraavat julkilausumat:


JULKILAUSUMA: SUOMEN KIELTÄYDYTTÄVÄ MYÖNTÄMÄSTÄ LISÄAIKAA BREXITILLE

Kesäkuussa 2016 Britannian kansa äänesti reilussa ja demokraattisessa kansanäänestyksessä Britannian EU-⁠eron puolesta. Kuitenkin brittiparlamentin poliitikot eivät ole onnistuneet lähes kolmen vuoden jälkeen toteuttamaan eroa. Lisäksi EU on tahallisesti vaikeuttanut eroamista, koska haluaa tehdä Britanniasta esimerkkitapauksen, jolla halutaan osoittaa, miten vaikeaa EU:sta eroaminen on.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Britannian EU-⁠eron pikaista toteutumista kansan tahdon mukaisesti. Nyt brexitin aikarajaksi on asetettu tämän vuoden lokakuu. Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomen ei tule suostua brexitin pitkittämiseen. Koska lisäajan myöntäminen eroprosessille vaatii EU:n jäsenmaiden yksimielisyyden, voi Suomi yksin estää lisäajan myöntämisen. Perussuomalaiset Nuoret haluaa nähdä pikaisesti kansan tahdon toteutuvan ja Britannian jättävän EU:n.


JULKILAUSUMA: PS-NUORET VASTUSTAA YLIOPPILASKUNTIEN SETA-JÄSENYYKSIÄ

Seksuaalisten poikkeuksien normalisointia ajava Seta ry on marssinut läpi instituutioiden ja betonoinut itsensä sekä agendansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ylioppilaskuntien jäsenyys on yliopisto-opiskelijoille pakollista, mutta silti suurin osa maamme yliopistojen ylioppilaskunnista on Setan kannatusjäseniä. Yliopistot, joiden ylioppilaskunnat kuuluvat Setaan ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Taideyliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi sekä ylioppilaskuntien kattojärjestö SYL.

Perussuomalaiset Nuoret pitää Setan toimintaa ja toimintatapoja vastenmielisinä. Järjestön väitteet muun muassa sukupuolten moninaisuudesta sekä nuorten ja jopa lasten parissa tekemä propaganda ovat täynnä ala-arvoisia valheita, joista ei ole terveen yhteiskunnan rakennusaineiksi. PS-Nuoret pitää perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä sekä miehiä ja naisia luonnostaan erilaisina ja toisiaan täydentävinä. Tästä ajattomasta totuudesta tulemme pitämään kiinni, vaikka maailma ympärillämme onkin muuttunut hullummaksi.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Setan institutionalisoidun aseman purkamista. Järjestölle osoitetut valtiontuet on lopetettava eikä sille tule ohjata muutakaan kautta julkista rahaa. Pidämme törkeänä, että opiskelijat pannaan tässä asiassa vastentahtoisiksi kannattajiksi ja maksumiehiksi. PS-Nuoret vaatii, että kaikki Setan kannatusjäseninä olevat ylioppilaskunnat eroavat järjestöstä. Tulemme ajamaan Seta-eroa kaikissa tulevissa ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa.


JULKILAUSUMA: SUOMEN ON EROTTAVA EUROOPAN TALOUSALUEESTA

Perussuomalaiset Nuoret on vuodesta 2014 lähtien kannattanut Suomen eroa Euroopan unionista. Koska ero on suuri prosessi, vaadimme, että Suomen valtio laatii viipymättä suunnitelmat EU-, euro- ja Schengen-erojen toteuttamiseksi.

Välillä on julkisessa keskustelussa esitetty Euroopan unionin jäsenyyden vaihtoehdoksi niin sanottua Norjan mallia eli pelkkää ETA-jäsenyyttä. Euroopan talousalueen jäsenenä pysyminen tarkoittaisi kuitenkin ojasta allikkoon menemistä. On hyvä syy, miksi Britanniakaan ei ole tätä ratkaisua ollut halukas EU-eroprosessinsa aikana tekemään. EU:n ulkopuolisena ETA-maana Suomesta tulisi Norjan kaltainen ”faksidemokratia”, jossa direktiivit kahlitsisivat yhä kansallista itsemääräämisoikeutta ilman, että saisimme sanoa edes nykyisen veroista sanaamme niiden sisältöihin.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että samalla, kun Suomi eroaa Euroopan unionista, sen on erottava myös Euroopan talousalueesta.


JULKILAUSUMA: VIROLLE ON AVATTAVA OVI POHJOISMAIDEN NEUVOSTOON

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa Viron toivottamista tervetulleeksi Pohjoismaiden neuvostoon. Vuonna 2000 Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa keskusteltiin asiasta, mutta äänestyksen tuloksena päätettiin, että neuvotteluja ei Viron pettymykseksi aloitettu. Tämä historiallinen vääryys on korjattava.

Viron jäsenyys Pohjoismaiden neuvostossa haastaisi ruotsalaista narratiivia siitä, millainen pohjoismaa on ja mikä on pohjoismaalainen tapa toimia. Viron jäsenyys myös loisi lisäpainetta toteuttaa perussuomalaisten tavoite ottaa kaikki pohjoismaiset kielet neuvoston työkieliksi pelkän ruotsin, tanskan ja norjan sijaan. Näin Pohjoismaiden neuvosto kehittyisi entistä enemmän kohti tasavertaisten maiden yhteistyötä. Neuvoston ei tule olla Ruotsin hegemonia-aseman nostalginen reservaatti. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kädenojennusta veljeskansallemme, joka jakaa vuosisatojen mittaista pohjoismaista historiaa osana niin Tanskaa kuin Ruotsia.

Perussuomalaiset Nuoret kuuluu Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa Vapaa Pohjola -ryhmään yhdessä Ruotsidemokraattien ja Tanskan kansanpuolueen nuorisojärjestöjen kanssa.


JULKILAUSUMA: SUOMEN ON IRTAANNUTTAVA KEHITYSYHTEISTYÖJÄRJESTELMÄSTÄ

Perussuomalaiset Nuoret vastustaa valtiojohtoista kehitysapua. Vaadimme, että Suomen valtio irtisanoutuu selväsanaisesti toimimattomasta järjestelmästä, joka on jo maksanut Suomelle valtavasti antamatta meille konkreettista vastinetta. Vuonna 2019 valtion talousarvion mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat kokonaisuudessaan 989 miljoonaa euroa. Suomalaisten verorahat tulisi käyttää suomalaisten hyväksi – kokonaisuudessaan ja aina.

Sen lisäksi, että Perussuomalaiset Nuoret vaatii kaikkien valtion talousarvion kehitysyhteistyöhön budjetoitujen menojen leikkaamista pois kokonaisuudessaan, vaadimme Suomen irtaantumista koko järjestelmästä. Suomen on erottava Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma UNDP:n ja Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö UNIDO:n jäsenyyksistä. Lisäksi Suomen on vetäydyttävä kehityspankeista eli kehitysrahoituslaitoksista, joita ovat mm. Afrikan kehityspankki AfDB, Aasian kehityspankki ADB, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD sekä Maailmanpankki.


JULKILAUSUMA: KAKSIKIELISET YLIOPISTOT SÄÄDETTÄVÄ YKSIKIELISESTI SUOMENKIELISIKSI

Perussuomalaiset Nuoret pitää vääryytenä, että kaksikielisissä yliopistoissa monessa oppiaineessa ruotsinkielisten on helpompi saada opiskelupaikka kuin suomenkielisten. Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kaksikielisyyden vuoksi ruotsinkielisille on useassa aineessa omat kiintiöt. Suomen keskeisten julkisten instituutioiden tulee toimia maamme valtakielellä. Perussuomalaiset Nuoret ei ylipäätään pidä perusteltuna, että ruotsi on Suomen virallinen kieli, että virkamiehille on yleinen ruotsin kielen osaamisvaatimus tai että ruotsinopiskelu on Suomessa pakollista. Maassamme voi tulevaisuudessakin olla vaikkapa ruotsia osaavia lääkäreitä ilman, että heitä varten järjestetään yliopistoon omat linjat ja erityisjärjestelyt. Ruotsinkieliset ovat opiskelleet suomea toisena kotimaisena kielenä peruskoulusta lähtien, joten yliopistoon mennessä he voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että eduskunta muuttaa yliopistolakia niin, että kaksikielisten yliopistojen opetus- ja tutkintokieleksi otetaan vain suomi ja että yliopistojen erityisvastuut ruotsinkielisten kouluttamisesta poistetaan laista. Myös lain muut ruotsia koskevat vaatimukset, kuten ruotsinkielisten professorien vähimmäismäärä nykyisin kaksikielisissä yliopistoissa, tulee kumota.


JULKILAUSUMA: VARUSMIESTEN ÄÄNESTYSMAHDOLLISUUS TURVATTAVA

Perussuomalaiset Nuoret on huolissaan varusmiesten mahdollisuudesta äänestää vaaleissa. Tällä hetkellä varusmiehet voivat äänestää, mikäli ovat vaalipäivänä vapaalla. Jos eivät, heidän ainoa mahdollisuutensa on äänestää ennakkoon.

Perussuomalaiset Nuoret vaatiikin, että äänestysmahdollisuus viedään varuskuntiin. Demokratian kannalta äänestämisen tulisi olla mahdollisimman helppoa, joten tämä olisi selkeä kannustin ja viesti äänestysaktiivisuuden kannattamiseksi. Yhdistys pitää lisäksi kyseenalaisena, että esimerkiksi rikollisille taataan äänestysmahdollisuus vankilassa, mutta varusmiehille palveluksessa ei.