PS-Nuorten syyskokouksen julkilausumat

Aplodit

Yksi Perussuomalaisten Nuorten keskeisistä tavoitteista on ajaa suoraa demokratiaa Suomeen. Siksi otimme 31.10.-1.11.2015 pidetyssä syyskokouksessamme käyttöön ensimmäistä kertaa suorat jäsenaloitteet, joiden kautta lisätään jäsenistön mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan poliittiisiin linjoihimme ja toimintatapoihimme. Jäsenaloitteita tuli yhteensä 11, joista yleinen kokous hyväksyi kahdeksan. Suorien jäsenaloitteiden käytäntö todettiin kautta linjan hyväksi, ja toivomme muidenkin poliittisten järjestöjen lisäävän jäsenistönsä vaikutusmahdollisuuksia vastaavalla tavalla.

Tässä ovat ne Perussuomalaisten Nuorten julkilausumat, jotka hyväksyttiin kokouksessa määräenemmistöllä:

Julkilausuma työmarkkinajärjestöjen verovähennysoikeudesta

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistetaan. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei ole enää perusteltavissa jonkin yhdistyksen ja/tai järjestön jäsenyyden erityistä tukemista julkisen vallan puolesta. Vuosittain valtio menettää satoja miljoonia euroja verotuloja jäsenmaksujen verovähennysten kautta. On tärkeää, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki kantavat kortensa kekoon eikä vanhanaikaisista saavutetuista eduista enää pidetä kiinni.

Julkilausuma alkoholipolitiikan vapauttamiseksi

Perussuomalaisten Nuorten mielestä Suomen nykyinen holhoava alkoholipolitiikka ei ole ajantasalla. Siksi järjestö vaatii Suomen alkoholipolitiikan vapauttamista ja turhien normien poistamista. Alkon monopoli tulee purkaa ja kaikkien halukkaiden markkinatoimijoiden pitää saada myydä alkoholia täysi-ikäisille suomalaisille ilman rajoituksia kellonajasta tai alkoholijuoman vahvuudesta. Perussuomalaiset Nuoret haluaa myös tukea suomalaista ravintola-alaa poistamalla ravintoloiden ja yökerhojen aukioloaikojen rajoitukset. Lisäksi suomalaista elinkeinoelämää pitää tukea alkoholin runsaan matkustajatuonnin takia alentamalla tuntuvasti korkeaa alkoholiverotusta.

Julkilausuma: VR:n hirmuvalta ei palvele kansallista etua

Perussuomalaiset Nuoret haluaa, että rautatieliikenne vapautetaan. On kansallisen edun mukaista, että nykyinen VR:n monopoli puretaan, jotta rautatieverkosto saadaan tehokkaampaan ja kuluttajaa paremmin palvelevaan käyttöön. Nykyisen hallituksen suunnitelmat lakkauttaa pieniä asemia ei palvele alueellista tasa-arvoa. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää raivata tilaa yksityisille yrityksille, jotta kysyntä ja tarjonta voivat aidosti kohdata.

Julkilausuma: Maitoa kansalle, joka kalsiumitta vaeltaa

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että sääntelyä raakamaidon myynnistä suoraan tiloilta kuluttajille tulee keventää merkittävästi. Rajoitukset eivät palvele raakamaidon kuluttajia eikä varsinkaan maidontuottajia. Kuluttaja tietää jo etukäteen, että prosessoimaton maito ei ole prosessoitua eikä siten samanlaista kuin perinteinen kaupan hyllyjen maito. Suomalainen lypsyhygienia on erinomaista. Raakamaito sopii hyvin maidontuottajaperheiden ruokavalioon, joten se sopii myös muille maitoa juoville ihmisille.

Julkilausuma: Törkeisiin rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille ei tule myöntää tilapäisiä oleskelulupia

Turvapaikanhakijoille, jotka ovat jo ulkomailla syyllistyneet hyvin vakaviin rikoksiin, jopa henkirikoksiin tai terrorismiin, voidaan myöntää tilapäinen oleskelulupa poissulkemislausekkeita soveltaessa. Näin siinä tapauksessa, jos rikokseen syyllistynyttä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu maassa, johon hänet on tarkoitus karkottaa. Perussuomalaiset Nuoret ei pidä tilannetta millään muotoa kestävänä, sillä turvapaikkajärjestelmän tarkoituksena on tarjota turvaa mahdollisille rikosten uhreille eikä itse rikollisille. Nykykäytäntö kääntää järjestelmän jalot periaatteet päälaelleen, sotii kansan oikeustajua vastaan ja aiheuttaa turhia ennakkoluuloja oikeasti hädänalaisia kohtaan.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, ettei törkeisiin rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille tule myöntää tilapäisiä oleskelulupia. Suomen valtion hoitaman turvapaikkajärjestelmän tehtävä ei ole suojella vakaviin rikoksiin syyllistyneitä vaan rikollisten uhreja ja mahdollisia uhreja. Nykykäytännön mahdollistaa ulkomaalaislain 89 §, joka on poistettava ja Suomen perustuslain 9 §:n 4 momentti, joka on muutettava sellaiseen muotoon, ettei Suomen valtiolla ole tosiasiallista velvollisuutta myöntää oleskelulupaa vakaviin rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille.

Julkilausuma: Kärsimysteurastetun lihan myyminen Suomessa kiellettävä

Perussuomalaiset Nuoret on huolissaan Suomen nykyisestä teurastus- ja lihatuotteta koskevasta lainsäädännöstä. Suomessa valloillaan oleva etninen liikehdintä on johtanut epäeettisesti teurastetun lihan merkittävään kysynnän nousuun. Esimerkkinä epäeettisyydestä on halal-liha. Halal-teurastus tapahtuu leikkaamalla eläimen kurkku terävällä veitsellä ja valuttamalla eläimen veret ulos.

Perussuomalaiset Nuoret pitää kaikkea eläimen tarpeettomaan kärsimykseen johtavaa toimintaa epäeettisenä. Suomen eläinsuojelulainsäädäntö määrää, että Suomessa teurastettavat eläimet on tainnutettava ennen itse teurastusta. Tästä laista sallitaan kuitenkin poikkeus uskonnollisista syistä. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että eläin tainnutetaan samanaikaisesti kurkun leikkauksen kanssa. Suomeen tuodaan lisäksi ulkomailta suuret määrät lihaa, jonka teurastuksen eettisyys ei ole Suomen lainsäädännön piirissä. Näin halal-lihaa myyvät kauppiaat sekä kiertävät eläinten eettiseen kohteluun tähtäävää lainsäädäntöä että vievät kysyntää pois suomalaiselta lihateollisuudelta. Viimeisen vuoden aikana suomeen on saapunut ulkomailta yli 47 miljoonaa tonnia sellaista lihaa jonka teurastustavat eivät ole suomalaisen lainsäädännön piirissä.

Perussuomalaiset Nuoret pitää myös erittäin kyseenalaisena sitä, että kuluttajalla ei ole mahdollisuutta luottaa syömänsä lihan eettisyyteen. Valmisruokateollisuuden ja ravintoloiden ei tarvitse ilmoittaa kuluttajalle, miten hänelle tarjottava liha on teurastettu. Näin ollen kuluttaja ei voi omilla valinnoillaan vaikuttaa eläinten teurastustapoihin.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii eduskuntaa yksiselitteisesti kieltämään sellaisen lihan tuottamisen, maahantuonnin ja myymisen, jossa teuraseläintä ei ole tainnutettu ennen teurastusta. Eläinten tarpeeton kidutus on tuomittava.

Julkilausuma sitovista kansanäänestyksistä

Perussuomalaiset Nuoret on tyytyväinen, että suomalaiset ovat aktiivisesti hyödyntäneet kansalaisaloitteita saadakseen itselleen tärkeitä asioita eduskuntaan käsittelyyn. PS-Nuoret haluaa lisäksi, että suoraa demokratiaa edistetään Sveitsin mallin mukaisesti. Vaadimme, että Suomessa otetaan käyttöön sitovat kansanäänestykset.

Ehdotamme seuraavaa mallia; 100 000 äänioikeutetun suomalaisen allekirjoittamista aloitteista järjestetään sitova kansanäänestys puolen vuoden sisällä siitä, kun tarvittavat allekirjoitukset on saatu koottua. Äänestystulos sitoisi eduskuntaa ja hallitusta, joiden pitää toteuttaa kansanäänestyksessä ilmaistu kansan tahto.

Julkilausuma apteekkialan sääntelyn purkamiseksi

Perussuomalaisten Nuorten mielestä apteekkialaa säännellään liikaa Suomessa, jonka seurauksena kaikki halukkaat eivät pääse harjoittamaan apteekkitoimintaa, jolloin kilpailu markkinoilla on heikkoa. Perussuomalaiset Nuoret vaatii sääntelyn purkamista EU:n asettamalle minimitasolle. Lupa apteekkitoiminnan harjoittamiseen pitäisi antaa kenelle tahansa sitä haluavalle viranomaisten laillistamalle proviisorille. Luvan myöntäminen voitaisiin evätä, tai lupa voitaisiin perua, mikäli apteekkari syyllistyy lain rikkomiseen tai epäeettiseen toimintaan. Perussuomalaiset Nuoret uskoo, että sääntelyn purkaminen parantaisi apteekkipalveluiden tarjontaa ja alentaisi hintoja.