Saapuneet suorat jäsenaloitteet syyskokouksen 2018 käsiteltäväksi

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu, ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteet yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn, ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö lähetti syyskokoukselle käsiteltäväksi seuraavat suorat jäsenaloitteet:

 

JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2018

KARJALA TAKAISIN!

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Pariisin rauhansopimuksessa Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden palauttamista. Luovutukset olivat vääryys, joka on korjattava. Suomen valtion tulee aloittaa aiheesta neuvottelut Venäjän kanssa ja vedota
oikeudenmukaisuuteen sekä siihen, kuinka Venäjä saisi näin nostettua luottamustaan Suomen ja maailman silmissä. Mikäli Venäjä ei nyt suostu alueita palauttamaan, Suomen on odotettava oikeaa hetkeä. Venäjä on epävakaa valtio ja maailmanpoliittisen tilanteen muuttuessa aukeaa aina uusia ikkunoita. Perussuomalaiset Nuoret tahtoo Suomen viralliseksi linjaksi kirjattavan sen, että Suomi vaatii Venäjää palauttamaan luovutetut alueet.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Toni Forsström

JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2018

RUOTSI VIRALLISENA KIELENÄ VAIN OIKEASTI KAKSIKIELISISSÄ
KUNNISSA

Suomen kielilaki määrää kunnan kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään 3 000 asukasta. Mikäli vähemmistö laskee alle 3 000 asukkaan tai sen osuus alle kuuden prosentin, kunta on säädettävä taas yksikieliseksi. Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että nykyinen kielilaki pitää keinotekoisesti yllä ruotsin kielen kohtuuttoman suurta asemaa. Ruotsin kielen virallinen asema koko kunnan hallinnossa ja viranomaisissa ei ole tarpeen vain 6–8 prosentin osuuden vuoksi. Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että lakia muutetaan niin, että ruotsi olisi kunnan virallinen kieli vasta, mikäli ruotsinkielisiä on kunnassa vähintään 30 prosenttia. Mikäli ruotsinkielinen vähemmistö laskisi alle 25 prosentin, kunta tulisi säätää yksikielisesti suomenkieliseksi. Jos alueen asukkaista 70–75 prosenttia puhuu suomea sekä mahdollisia muita kieliä kuin ruotsia, alueen valtakieli on käytännössä suomi ja se riittää viralliseksi kieleksi. Kielilaissa on nytkin mahdollisuus, että kunnanvaltuusto voi esittää valtioneuvostolle kunnan säätämistä
kaksikieliseksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen. Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että tämä mahdollisuus takaa paikallisen harkinnan ja mahdollisen tilannekohtaisen päätöksen asian suhteen. Tämänhetkisillä väestösuhteilla tämän muutoksen vaikutus olisi, että yhdeksästä nyt kaksikielisestä kunnasta tulisi yksikielisesti suomenkielisiä: Vaasasta, Kirkkonummesta, Kokkolasta, Myrskylästä, Pyhtäästä, Espoosta, Helsingistä, Turusta ja Vantaasta.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Henri Määttä

JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2018

RIKOLLISILLE MYÖNNETYT SUOMEN KANSALAISUUDET PERUTTAVA

Hallitus on valmistellut lainmuutosta, jossa ulkomaalaiselle myönnetty Suomen kansalaisuusvoidaan ottaa pois, jos henkilö on syyllistynyt sellaiseen maanpetos-, valtiopetos- tai terrorismirikokseen, josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta. Nykyään kansalaisuuden menettää lähinnä, jos kansalaisuus on saatu väärien
tai harhaanjohtavien tietojen perusteella. Perussuomalaiset Nuoret pitää suuntaa oikeana, mutta riittämättömänä. Kansalaisuuslain mukaan kansalaisuutta ei tule myöntää henkilölle, joka vaarantaa valtion turvallisuutta tai yleistä järjestystä tai jos henkilön kansalaistaminen on kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella vastoin valtion etua. Tämän perusteella katsomme, että jos henkilölle myönnetään kansalaisuus, mutta hänet tuomitaan vakavasta rikoksesta, kuten murhasta, raiskauksesta tai törkeästä pahoinpitelystä, kansalaisuus on myönnetty väärin perustein ja on ryhdyttävä hallinnollisiin toimiin sen perumiseksi. Euroopan neuvoston kansalaisuutta koskeva sopimus rajoittaa rikoksia, joista kansalaisuuden voi menettää ja kieltää kansalaisuuden poisottamisen esimerkiksi murhaajilta ja raiskaajilta. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa Suomen eroa Euroopan neuvostosta ja katsoo, että instituution ihmisoikeuskäsitykset ovat ristiriidassa Suomen kansallisen edun kanssa. Kansakunnan yleinen etu ja turvallisuus ovat tärkeämpiä kuin rikollisen oikeudet. Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että lakiin kirjataan, että myönnetyn Suomen kansalaisuuden voi ottaa pois paitsi vakavista valtion turvallisuutta vaarantavista rikoksista – maanpetos, valtiopetos ja terrorismi – myös yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvista vakavista rikoksista. Kansalaisuuden poisottaminen tulee olla mahdollista, kun kansalaisuuden saanut henkilö syyllistyy rikokseen, josta on säädetty neljän vuoden vankeustuomio.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Matias Rantala

 

Julkilausuma-aloite PS-Nuorten syyskokoukselle 2018:

Ulkomaalaisten maanomistus kiellettävä Suomessa

Perussuomalaiset Nuoret vaatii kansallisen turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden nimissä ulkomaalaisten maanomistuksen kieltämistä Suomessa. Airiston Helmen kaltaisia tapauksia, joissa puolustusvoimat joutuvat suorittamaan sotilaallisen operaation kansallisen turvallisuuden vuoksi, ei tule jatkossa tapahtua.

Turun saariston tapahtumien valossa on välttämätöntä kieltää ulkomaalaisten maanomistus nykyisessä muodossaan ja saattaa jälleen voimaan vuonna 2000 kumottu Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta (1613/1992).

Kotimaamme multaa ei tule myydä ulkomaille vaan se on oltava suomalaisten hallinnassa.

 

Esittäjä: Henri Määttä

Kannattaja: Toni Saarinen