attachment-image

Saapuneet suorat jäsenaloitteet syyskokouksen 2019 käsiteltäväksi

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa suoraa demokratiaa. Järjestön jokainen jäsen on äänioikeutettu ja jokainen pystyy jättämään suoran jäsenaloitteen yleisten kokousten käsiteltäväksi. Jokainen aloite saa käsittelyn ja niistä äänestetään. Suora jäsenaloite tulee hyväksytyksi, kun se saa taakseen 3/4 enemmistön äänistä. Jäsenistö lähetti syyskokoukselle käsiteltäväksi seuraavat suorat jäsenaloitteet:

 

JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Suomen ei pidä näyttää Afrikalta

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Suomen valtiota vaalimaan suomalaisten kansallista olemassaoloa ja kulttuuria. Monikulttuurisemmaksi ja monietnisemmäksi yhteiskunnaksi ajautuva Suomi alkaa hiljalleen rapistua suomalaisten kansallisena kotina, muuttuen sitä myötä kosmopoliittiseksi järjestelmäksi, johon kenelläkään ei ole kansallistunnetta. Tämä valtavirtaistuva kehitys on torjuttava pysyvästi ja sen suunta pitää muuttaa suojelemaan suomalaista kansakuntaa. Perussuomalaisten Nuorten mielestä Suomen ei tule muistuttaa väestöllisesti tai kulttuurillisesti Afrikkaa tai muitakaan vieraita maanosia, vaan säilyä suomalaisena kansallisvaltiona.

Esittäjä: Matti Haapala

Kannattaja: Antti Korpi


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Suomen liityttävä Kolmen Meren Aloitteeseen (3SI)

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomen tasavalta liittyy Kolmen meren aloitteeseen (myös 3SI tai TSI). Järjestö kummaksuu, ettei Suomi ole mukana tässä Mustan-, Itä- ja Adrianmeren välisten EU-jäsenmaiden tärkeässä yhteistyöjärjestössä, vaikka intressiensä ja maantieteensä puolesta siihen mainiosti sopisi. Kolmen meren aloite perustettiin vuonna 2016 Dubrovnikin huippukokouksessa Kroatiassa. TSI:n tarkoitus on lähentää maita muun muassa energia-, tietoliikenne- ja liikennepolitiikassa.

Tällä hetkellä Kolmen meren aloitteeseen kuuluu 12 valtiota: kaikki Baltian maat, Visegrád-ryhmän maat, Itävalta, Slovenia, Kroatia, Romania ja Bulgaria. Vuonna 2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili TSI:n Varsovan huippukokouksessa Puolassa. Tuolloin sai alkunsa myös Kolmen meren liikefoorumi. Bukarestin huippukokouksessa Romaniassa vuonna 2018 luotiin kauppakamareiden 3SI-verkosto ja allekirjoitettiin aiesopimus Kolmen meren sijoitusrahaston perustamisesta. Perussuomalaiset Nuoret pitää maamme kansainvälisten ja kaupallisten suhteiden kannalta erittäin tärkeänä, että olemme mukana TSI:n toiminnassa.

Esittäjä: Juha Karjalainen

Kannattaja: Marika Poikolainen


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Kansallisen turvallisuuden kannalta keskeiset valtionyhtiöt liikelaitoksiksi

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että huoltovarmuuden ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta tärkeä infrastruktuuri tulee pitää valtion hallinnassa.

Julkinen valta on lähihistoriassa yhtiöittänyt monia toimintojaan. Tämä voi olla perusteltua aloilla, joissa valtio kilpailee yrittäjien kanssa ja etenkin, jos ala ei ole kansallisen turvallisuuden kannalta olennainen. Yhtiöittäminen ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus, vaan valtion huoltovarmuus ja keskeinen infrastruktuuri on pidettävä eduskunnan ja hallituksen ohjauksen sekä pysyvän valtionomistuksen piirissä.

Perussuomalaiset Nuoret esittää, että valtionyhtiöistä liikelaitoksiksi otettaisiin energiatoimitusten erityistehtäväyhtiö Baltic Connector Oy, lentoasemayhtiö Finavia Oyj, luotsiyhtiö Finnpilot Pilotage Oy, varuskuntaruokalayhtiö Leijona Catering Oy, raideliikenneinvestointiyhtiö Pohjolan Rautatiet Oy, postiyhtiö Posti Group Oyj, huoltovarmuuspalveluita tarjoava erityistehtäväyhtiö Suomen Erillisverkot Oy, viljan varastointi- ja käsittely-yhtiö Suomen Viljava Oy, rautatieliikenneyhtiö VR-Yhtymä Oy ja julkinen mediayhtiö Yleisradio Oyj. Lisäksi Perussuomalaiset Nuoret esittää valtion omistusjärjestelyiden tarkoituksenmukaisuuden kokonaisvaltaista selvitystä huoltovarmuuden ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Esittäjä: Nico Anton Saramo

Kannattaja: Linus Linsén


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Perintälaki on Suomessa jaettu kuluttajaperintään ja yritysperintään. Kuluttajaperinnässä perintäyhtiön (tai muun perintää suorittavan tahon) oikeudet perintä- ja muistutuskulujen suuruudesta sekä kuinka pian erääntymisestä näitä saa lähettää on tarkkaan määritelty. Yrittäjäperinnän osalta tarkkoja määreitä ei ole kirjattu lakiin, ainoastaan suuntaa antavat periaatteet. Tämän seurauksena perintäyhtiöiden yrityksille kohdistavat perintäkulut ovat usein kohtuuttoman rajamailla, kuitenkin niin että moni yrittäjä toteaa helpommaksi maksaa kuin riskeerata epävarman oikeudenkäynnin ja siihen kuluvan ajan.

Perussuomalaiset Nuoret vaativat että lakiin kirjataan selkeät säännöt yrittäjäperinnän osalta kuluttajaperinnän tapaan. Rajat voivat olla tiukemmat yrittäjälle kuin kuluttajalle mutta oleellista on että lain pitää olla selkeä, niin että pienyrittäjänkään ei tarvitse käyttää kohtuuttomasti resursseja selvittäessään perintäyhtiöiden toimintaa ja omia oikeuksiaan.

Esittäjä: Elias Nummelin

Kannattaja: Hannu Niemi


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Sukupuolta ei voi vaihtaa

Perussuomalaisten Nuorten mielestä miehet ovat miehiä ja naiset ovat naisia.
Tästä syystä Perussuomalaiset Nuoret vaatii, ettei yksikään julkisen vallan taho ota huomioon kuviteltuja sukupuolenvaihdoksia todellisuutena.
Perussuomalaiset Nuoret vaatii sukupuolen vaihtamisen laillisen tunnustamisen eli translain poistamista.
Perussuomalaisille Nuorille sukupuoli on biologinen tosiasia siinä missä ikä tai ihonväri eikä sukupuolen vaihtaminen onnistu kahta edellämainittua helpommin.
Pidämme myös erityisen haitallisena, että kouluissamme opetetaan täysin tieteenvastaisesti miesten kyvystä tulla naisiksi sekä naisten kyvystä tulla miehiksi.
Tällainen propaganda auktoriteetin asemasta suollettuna on lapsille vahingollista.
Muutenkin puhe vaihdettavissa olevasta sukupuolesta on tieteenvastaista hölynpölyä jolla ei pitäisi olla mitään paikkaa maamme oppilaitoksissa.

Ei sukupuolenvaihdoksia Suomeen!
Ei sukupuolenvaihdoksia minnekkään!

Esittäjä: Pyry-Lii Soinio

Kannattaja: Nico Saramo


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Yksi suurimmista ruuhkan aiheuttajista moottoriteillä on kuorma-auto ohittamassa kuorma-autoa. Tämä vaikuttaa erityisesti ruuhka-aikoina työmatka-aikoihin. Tämänkaltainen ohitus voi kestää useita minuutteja hidastaen kaiken muun liikenteen samalla, kuitenkaan merkittävästi nopeuttamatta kuorma-auton matka-aikaa.

Perussuomalaiset Nuoret esittävätkin ohituskieltoa moottoriteille 80 km/h laissa rajoitetuille kulkuneuvoille ruuhka-aikoina (06:00-09:00 ja 15:00-18:00).

Esittäjä: Elias Nummelin

Kannattaja: Meri Kartta


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Perussuomalaiset Nuoret julistautuu antifeministiseksi järjestöksi

Perussuomalaiset Nuoret pitävät feminismiä yhteiskunnalle vahingollisena liikkeenä, joka sortaa toista sukupuolta. Feminismi perustelee itseään tasa-arvolla ja naisten oikeuksien saavuttamisella, mutta yhdistys näkee, että tosiasiallisesti feminismi eli naisaate, ajaa naisten etuoikeutta ja että naisten tasavertaiset oikeudet on jo Suomessa saavutettu samalle tasolle miesten vastaavien kanssa.

[Feminismin saavutukseksi Suomessa väitetään usein muun muassa naisten äänioikeutta. Asiassa on syytä kuitenkin muistaa, että naisten saadessa äänioikeuden, myös osa miehistä tuli ensimmäistä kertaa äänioikeutetuiksi. Suomen ensimmäisissä eduskuntavaaleissa myös valittiin naiskansanedustajia.]

Feministinen ideologia asettaa kaiken keskiöön sukupuolen. Se pyrkii nostamaan naiset ohituskaistoja pitkin kunnallisiin luottamustehtäviin ja tavoittelee samaa myös pörssiyhtiöiden hallituksiin. Kiintiöpaikat asettaa naiset ja miehet eri asemiin ja nuo asemat määrittelee täysin se, kumpaa sukupuolta olet. Feminismi on syrjivää.

Aikojen saatossa yhteiskuntaan on rakentunut sukupuoliroolit. Nykykäsityksen mukaan, sukupuoliroolit ovat ympäristöstä opittuja rakenteita ja asenteita. Feminismin tarkoitus on murtaa sukupuoliroolit suhtautuen jopa vihamielisesti perinteisiin rooleihin. Perinteiset roolit ovat kuitenkin syntyneet syystä: naisilla ja miehillä on fyysisiä ja psyykkisiä eroavaisuuksia ja stereotyyppiset roolit korostavat kummallekin sukupuolelle vahvempia ominaisuuksia. Jos tällaiset ominaisuudet jätetään huomioimatta eikä naisten anneta olla naisellisia, perheiden perustaminen ja lasten kasvattaminen tulee tulevaisuudessa jäämään entistä vähemmälle. Keinotekoiset roolit ovat epäluontevia, mutta myös vaarallisia. Esimerkiksi ohituskaistat pelastustehtävien soveltuvuuskokeissa voivat maksaa ihmishenkiä.

Antifeministiseksi julistautuva Perussuomalaiset Nuoret tahtoo lopettaa keinotekoisen sukupuolten välisen vastakkainasettelun, jonka aika on ohi.

Esittäjä: Jessica Vahtera

Kannattaja: Roger Kulmala


JULKILAUSUMA-ALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Saatavuusharkinnan poisto syrjäyttää suomalaisnuoret työmarkkinoilta

Matalapalkka-alojen saatavuusharkinnan vapauttaminen vahingoittaisi erityisesti työuraansa aloittavia
nuoria. Valtaosa nuorista saa ensimmäisen kosketuksensa työelämään juuri duunariammateissa tai
rahoittaa opiskelujaan työskentelemällä osa-aikaisena matalapalkka-aloilla. Perussuomalaiset Nuoret
kannattaa saatavuusharkinnan säilyttämistä suojellakseen suomalaisnuorten asemaa työmarkkinoilla.

Saatavuusharkinnan poistolla ajetaan tosiasiallisesti suomalaisen työn hinnan halpuuttamista. Työvoiman
tarjonnan äkillinen lisääminen laskisi matalapalkka-alojen palkkatasoa entisestään ja pakottaisi suomalaiset
juuri valmistuneet nuoret kilpailemaan käytännössä koko maailman kanssa ensimmäisestä työpaikastaan
tai osa-aikapaikastaan opintojen ohella. Lisäksi mikäli työnteon kannattavuus heikkenee, lisääntyy nuorten
vaara jäädä toimettomaksi kannustinloukkuihin, mikä lisää myös sosiaalisia ongelmia lykäten työuran alkua
entisestään.

Koska väitetty työvoimapula ei tunnu helpottavan EU-alueeltakaan tulevalla työvoimalla, joka on jo
vapautettu saatavuusharkinnasta, on kyse lähinnä työnantajien maksuhaluttomuudesta. Samalla Suomen
työmarkkinoilla on tällä hetkellä kymmeniätuhansia työttömiä nuoria ja nuorisotyöttömyys huitelee EU:n
keskiarvon yläpuolella.

Kaikista ankarimmin saatavuusharkinnan poisto koettelisi paitsi työllistymisessään haasteita kohtaavia
nuoria, myös muita työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevia, kuten pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyviä,
osatyökykyisiä sekä Suomessa jo asuvia ulkomaalaisia sekä pakolaisia.

Esittäjä: Mikko Kauppinen

Kannattaja: Vesa Suvanto


TOIMENPIDEALOITE
Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukselle 2019

Yhdistyksenkokous edellyttää että Perussuomalaisten Nuorten hallitus lähtee edistämään Perussuomalaisille Nuorille oman virallisen laulun tekemistä. Laulun pitää sanoituksessaan ottaa huomioon järjestön kansallismielinen perusta sekä sopia tyyliltään olemassa olevaan kansallimieliseen tuotantoon. Asiaa voidaan lähestyä esim. sanoituskilpailun ja sävellyskilpailujen kautta tai muulla hallituksen hyväksi katsomalla tavalla. Oleellista on että asiaan saadaan virallinen tahtotila, jota hallitus pyrkii viemään eteenpäin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittäjä: Elias Nummelin

Kannattaja: Jarno Lähteenmäki